Undervisningen

Skapelsen

Den ”Store Arkitekten”, ”Krukmakaren”, Alfa och Omega eller helt enkelt Gud, lät sin kärlek strömma över kosmos när det utropades ”Varde Ljus!” Det andliga Ljuset blev till, som en förutsättning för allt annat som därefter utvecklats. Från den Stora Central Solen, den andliga Solen i centrum av kosmos, lät vår Fader/Moder Gud sin kärlek genomsyra varje partikel som senare blev upphov till vår fysiska värld och de förutsättningar som är grundpelarna i formvärldens utvecklingsbara oändlighet.

Vi har genom De Uppstigna Mästarna lärt känna Gud som Alfa och Omega. De representerar olika principer, Fadern (Alfa) som lagen och Modern (Omega) som verkställaren av lagen, och har i oss nedlagt en exakt blåkopia av sig själv. Jesus förkunnade detta när han påminde oss om vad Moses lärde; ”Ni är alla gudar”!
Liksom vattendroppen innehåller allt vad havet är, bär vi också med oss i JAG ÄR Närvaron allt vad Gud är. Detta är vårt Högsta Jag, vilket buddhisten refererar till som ”Dharmakaya”, och som själen valt att stiga ned från för att här i formvärlden förverkliga skapelsens syfte – Kärlek.

Avsikten

När själen i fri vilja steg ned i den fysiska tillvaron, som begränsas av tid och rum, var avsikten att förhärliga de olika kvaliteter, principer, som Gudsjaget består av genom att inkarnera sju gånger i maskulin form och sju gånger i feminin form. Vår egen Gudsnärvaro, JAG ÄR DEN JAG ÄR, delades i två identiskt lika delar och dessa tvillingsjälar levde och verkade ständigt tillsammans. Var och en med uppgiften att prägla Livet med en unik bekräftelse av en Gudsprincip vilken därmed expanderar Guds kärlek. När denna ”dharma”, livsuppgift, var fullbordad återförenades tvillingsjälarna i fullkomlighet. Adam och Eva var två sådana tvillingsjälar och deras historia visar hur vi bröt löftet och tog del av ”kunskapens träd”.

Den Fria Viljan

Kravlös och osjälvisk kärlek binder inte. Så är vi inte heller bundna utan har fri vilja att tänka och agera självständigt. Vi är inga marionetter under vare sig Gud eller någon av de stora härskaror som står i obrutet förbund med Honom. Däremot finns det olika riktlinjer och kosmiska lagar för att vägleda själen, inte för att kontrollera utan snarare med avsikt att underlätta själens möjligheter i sitt val. Under denna kärleksgåva som fri vilja är valde vi att ”separera” oss från den fullständiga kontakten vi åtnjöt med JAG ÄR Närvaron, Livets Träd, för att på egen hand experimentera med kunskapen om det relativt goda och det relativt onda. Detta är tiden då vi blev utkastade från Maitreyas mysterieskola, som Eden utgjorde, och vi började skapa negativ karma. Under lång tid har sedan själen, likt vattendroppen som strävar efter återförening med havet, sökt att balansera de skulder som uppstått till livet för att kunna återförenas med det gudomliga jaget – JAG ÄR.

Vägledning

Under hela vår färd tillbaks till det fullkomliga har Gud visat oss vägen genom det Stora Vita Brödraskapet. Denna samling fullkomliga själar ur varje religion och kultur har ständigt kontakt med människorna genom olika språkrör. Profeter, budbärare eller avatarer har genom ett upplyst tillstånd givit oss nya värdefulla nycklar till föreningen med Gud. Det finns ständigt tillgång till progressiva uppenbarelser som likt ett fyrtorn vägleder den skeppsbrutne själen till en trygg hamn. Ofta benämner vi dessa som lärare eller gurus. Deras uppgift är att skingra lärjungens slöjor och återföra den inre insikt som finns hos alla individer till det yttre jaget. En sann lärare strävar efter att eleven skall uppnå allt det, och mer därtill, som läraren uppnått. Förhållandet mellan Elias och Elisa visar på just detta. Elisa erhöll dubbel portion av mästarens mantel efter att ha uppfyllt lärarens krav på att kunna se när denne togs upp i Ljuset – alltså förenades med Gudsnärvaron JAG ÄR genom himmelsfärdens ritual.

Mark och Elizabeth Clare Prophet har i vår tid båda verkat som budbärare för Det Stora Vita Brödraskapet och 1958 grundade Mark Prophet tillsammans med den Uppstigne Mästaren El Morya The Summit Lighthouse, vars uppgift är att förmedla undervisningen till varje törstande själ. TSL har blivit den moderna mysterieskolan där adepter från hela världen funnit svar på frågorna kring livet.