Ditt verkliga jag

Jag är närvaron

JAG ÄR DEN JAG ÄR

I diagrammet finns tre gestalter avbildade. Den övre gestalten refererar vi till som JAG ÄR Närvaron, JAG ÄR DEN JAG ÄR, Gud individualiserad i varje Guds son och dotter. Den gudomliga monaden utgörs av de sfärer (färgringar av ljus) som bildar kausalkroppen.

Detta är första orsakens kropp, som innehåller våra ”skatter i himlen” – fulländade gärningar, fullkomliga tankar och känslor, fullödiga ord – energier som stigit upp från handlandets plan i tid och rum som ett resultat av människans oklanderliga användande av den fria viljan, och hennes korrekta prägling av livsströmmen som flödar ut från Närvarons hjärta och sänker sig ned till Kristusjagets nivå.

Mellangestalten på bilden är medlaren mellan Gud och människa och kallas Kristusjaget, det verkliga Jaget eller Kristusmedvetandet. Man har också refererat till detta som det högre medvetandet eller den högre mentalkroppen. Kristusjaget överskuggar det lägre jaget, vilket inbegriper själen i utveckling genom materiens fyra plan i de fyra lägre kropparna, vilka motsvarar elementen eld, luft, vatten och jord. Med andra ord den eteriska kroppen, tankekroppen, känslokroppen och den fysiska kroppen.

De tre gestalterna i diagrammet motsvarar treenigheten av Fader (den övre gestalten), Son (mellangestalten) och Helig Ande (den nedre gestalten). Inom hinduismen motsvarar dessa medvetandeplan Brahma, Vishnu och Shiva. Den undre gestalten, vårt redskap i tid och rumavsedd att vara ett tempel för den Helige Ande, vilket indikeras av den omslutande violetta flamman, som omger gestalten, som en aktivitet av den heliga elden. Denna gestalt motsvarasom lärjunge på vägen. Din möjlighet till självförverkligande, genom att i fri vilja bemästra oädla egenskaper som leder till negativ karma.

Din själ är varandets obeständiga aspekt, vilken görs bestående genom himmelfärdens ritual. Himmelsfärden är den process varigenom själen, efter att ha balanserat sin karma och fullgjort sin individuella gudomliga plan, införlivas först med Kristusmedvetandet och sedan med den levande Närvaron av JAG ÄR DEN JAG ÄR. När himmelsfärden väl ägt rum, blir själen – varandets förgängliga aspekt – den eviga aspekten, en beständig atom i Guds kropp. Diagrammet över ditt verkliga Jag är därför ett diagram över dig själv – ditt förflutna, ditt nu och din framtid.

Nedersta gestalten representerar mänskligheten under utveckling i materiens plan. Det är så här du bör visualisera dig själv, stående i den violetta elden som du åkallar i JAG ÄR Närvarons och ditt Heliga Kristusjags namn, för att rena dina fyra lägre kroppar i förberedelsen för det alkemiska bröllopets ritual – din själs förening med Lammet såsom Kristi brud.

Den undre gestalten på bilden är omgiven av en ljuspelare som projiceras från JAG ÄR Närvarons Hjärta till svar på ditt anrop. Detta är ett fält av flammande beskydd som upprätthålls i ande och materia för försegling av lärjungens individualitet. Den trefaldiga flamman i hjärtat är livsgnistan, som projiceras från JAG ÄR Närvaron via Kristusjaget. Den är förankrad i hjärtats hemliga kammare, som återfinns i din eteriska kropp. Detta är din själs kontaktpunkt med det egna gudomliga Jaget. Denna ”Kristusflamma” är människans gudomliga gnista – hennes möjlighet att bli Gudom.

Kristallsträngen är den ström av ljus som flödar ned från JAG ÄR Närvarons hjärta genom Kristusjaget och därifrån till de fyra lägre kropparna för att upprätthålla själens uttrycksmedel i tid och rum. Genom denna sträng flödar energin från Guds-närvaron. Den inträder i människans varelse genom fontanellen och tillhandahåller energin till den trefaldiga flammans pulsslag och vidare till det fysiska hjärtats slag.