Redskapen

Bön, Affirmationer och Åkallan

Alla dessa redskap är gudomliga instrument som varje själ med fördel kan använda för att skapa en bättre kontakt med det gudomliga inom henne. Vi kan åkalla Ärkeängeln Mikael för att förstärka vårt beskydd och stärka vår tilltro till Guds Vilja. Vi kan be till Jesus Kristus att omge oss och förmedla sitt Heliga Hjärta till oss. Vi kan, som just Jesus gjorde, affirmera konstruktiva mönster som hjälper oss att verkligen bli det som är ämnat för oss – Kristus, Guds enfödde son i varje livsström och vårt sanna jag – och sammanfoga kontakten med denna gudomliga JAG ÄR Närvaro till vårt hjärta. Vi kan recitera mantra för att höja vår andliga vibration såsom adepter runt om i världen gjort i alla tidsåldrar.

A-U-M

Det heliga ordet AUM frigör frekvensen hos Ordet, samma Ord som utgick som skapelsens ursprung. Österlandets mantran, heliga intonationer, har under årtusenden gått i arv efter Lemuriens präster och prästinnor. Och allt som framträder kommer ur det heliga AUM. Detta mantra är den mest abstrakta och samtidigt den mest konkreta symbolen för gudomlighet. Detta är ett instrument för självförverkligande. Det är ditt att besvara. Det frigörs ur ditt hjärta genom Guds andetag. Inget mekaniskt instrument, ingen maskin, inte civilisationens makt kan mäta sig med AUM. Endast du kan intonera det eftersom du är Gud i manifestation.

Affirmation och Åkallan

En av de viktigaste och mest avgörande teknikerna för självmästerskap som Brödraskapet undervisar om är åkallandets vetenskap som innefattar konsten att ge dekret. Genom att bruka denna metod expanderas medvetandet och du kan föra dig själv i mer omedelbar närhet till livets flamma. Målet med effektiv dekretgivning är att frigöra energierna hos ditt verkliga jag. Tekniken är dynamisk och accelererande och liksom Buddhisika mantra eller Hinduiska Bhajans ökar de i tempo gradvis.Var öppen för denna beprövade teknik och träd in i Andens laboratorium genom att följa Mästarnas instruktioner. ”Jag är vägen, sanningen och Livet”!

Bön

Att förrätta bön är något som varje kristen, muslim eller buddhist finner som absolut nödvändigt för att kunna manifestera mer av det gudomliga här och nu. Denna form av hängivelse för dig närmare ett helgons eller en kosmisk varelses inre kraft och stärker inte bara dig utan de som du be för. Varje Mästare är av kosmisk lag bunden att svara på dina böner, affirmationer och åkallan, så länge de inte kommer i konflikt med karmisk lag eller omständigheter som kräver att individen måste genomgå en viss prövning för att kunna expandera sitt självändamål.