Den Violetta Elden

Violetta Elden

Saint Germains gåva till mänskligheten

Omvandling av energi

Vanligtvis förknippar vi alkemisten med experiment vars syfte är att omvandla, dvs. transmutera, oädla metaller till guld genom upphettning. Alkemistens verktyg har alltid varit elden, elden som renar, förvandlar och förtär. Så även för den andlige alkemisten, som i sitt utövande stiftar bekantskap med den sakrala elden och särskilt då i dess violetta aspekt. Denna eld var en självtransformerande, uppoffrande eld som skulle föra själen uppåt och i processen omvandla hårda och svårbearbetade ämnen i kroppen.
Offerelden, förklarar texterna, leder upp till ”gudarnas” eld och transmutationen var alltså en andlig process som upphöjde själen till ett tillstånd av enhet med det Gudomliga. Nu kan du själv, tack vare Saint Germain, uppleva effekten av denna offereld genom åkallan och visualisering.

Den Violetta Elden

När du med hjälp av kraften i det talade Ordet och i namn av ditt eget högre jag, JAG ÄR, använder nedan mantra aktiveras den violetta elden. Den genomflödar ditt undermedvetna, där minnen av alla dina tidigare liv registrerats, och frigör dig från substanser som begränsar ditt livsflöde. Upprepa mantrat och visualisera hur denna glädjens och frihetens eld omsveper varje cell och atom.

Den violetta elden förstör inte, för lagen är exakt; Guds energi varken skapar eller förstör, den förvandlar endast. Flamman har förmågan att transmutera, d.v.s. rena och omvandla negativa egenskaper såsom hat, ilska, högmod, avundsjuka mm. Elden börjar omedelbart sitt arbete med att bryta ned substanspartiklar som utgör en del av kanske tusentals inkarnationer. Den förvandlar allt oädelt, som kan vara hårt som betong eller segt som melass, till ädla kvaliteter. Karma, som vi tidigare varit tvungna att balansera genom att möta och bemästra det, kan vi nu istället transmutera med hjälp av denna förlåtelsens och barmhärtighetens andliga vin. Ända tillbaks till orsakens kärna och ursprung söker sig elden för att återställa den helhet och renhet vi en gång förfogade över.

Djupgående effekter

Vid studiecentra och i studiegrupper världen över samlas människor för att använda den violetta flamman. När man i grupp åkallar den transmuterande violetta elden kommer den att multipliceras enligt kosmiska formler. Alla är välkomna att delta i dessa alkemiska experiment! Andliga sökare runt om i landet träffas regelbundet för att studera och praktisera detta värdefulla redskap som Saint Germain delat med sig till världen.

H_Violet_FlameNär den violetta elden når celler och atomer kommer föroreningar att effektivt tas bort. Utrymmet mellan atomens kärna och elektronerna skall vara fyllt av Guds Ljus, men blir istället ”nedsmutsat” då vi missbrukar det rena och fullkomliga energiflöde som ständigt strömmar från JAG ÄR.

Mästaren Saint Germain förklarar att negativ energi och karma saktar ner elektronernas vibration och hastighet vilket i sin tur leder till att vår förmåga att vara i samklang med det andliga försvagas. Vi blir utsatta för sjukdomar och nedsatt duglighet i de fyra lägre kropparna. Dessa utgörs av den fysiska, emotionella, mentala och den eteriska. Balans i dessa kroppar är nödvändig för att vi skall kunna höja vårt medvetande och bli ett med Kristusjaget – vårt sanna och eviga jag.

Den violetta elden, den Helige Andes instrument, är vårt bästa alternativ till balansering av de fyra lägre kropparna samt transmutering av negativ energi. Att dagligen åkalla denna heliga eld förbättrar inte bara våra möjligheter att hantera vårt eget och världens ”lidande” utan hjälper även elementarlivet att bära människans kollektiva karma. Detta är nödvändigt för att smärtfritt kunna gå in i Vattumannens tidsålder. Hjälp till att städa i ditt eget och hela mänsklighetens förflutna och se hur världen i glädje återgår till en positiv och konstruktiv skådeplats för själar att utvecklas i.

Frihetens mästare!

12Saint Germain har genom sin stora kärlek till själens rätt till Frihet givit oss denna kunskap för att fritt använda och experimentera med. Som mästare på den sjunde strålen är han angelägen om att vi har det kraftfullaste redskap som någonsin givits mänskligheten. Han har tidigare bland annat inkarnerat som Josef (Jesu far), Merlin, Christoffer Columbus och Francis Bacon. Under 1700-talet uppenbarade han sig som ”Europas underman” och arbetade för ett förenat Europa.
Under alla hans inkarnationer var målet alltid att befria ljusets barn. Som överstepräst i den violetta flammans tempel på Atlantis upprätthöll han genom åkallan och sin kausalkropp, en pelare av violett eld. Denna sjungande fontän av frihetens eld drog till sig folk från när och fjärran och befriade dem från bindande tillstånd i kropp o själ.